måndag 20 december 2010

God Jul och Gott Nytt År


Några arbetsdagar återstår för oss på Accessum innan julledigheten, men vi passar på att redan nu önska God Jul och Gott Nytt år. I år stöder vi RBU i deras arbete.


onsdag 15 december 2010

Spännande samarbete

I vår inleder Accessum ett spännande samarbete med miljöjuristen Jonas Christensen från Ekolagen miljöjuridik AB. Jonas samt Johan Winder från Accessum kommer tillsammans erbjuda utbildningar i tillgänglighet till nämndledamöter i byggnadsnämnder. Jonas specialitet är miljöjuridik men han har på senare tid börjat intressera sig för tillgänglighetsfrågan. På http://www.ekolagen.se/ kan du läsa mer om Jonas och Ekolagen miljöjuridik AB.

fredag 10 december 2010

Internationella dagen för mänskliga rättigheter

I dag den 10:e december är det Internationella dagen för mänskliga rättigheter och Accessum har varit på konferensen "En framtid för alla" arrangerad av Handisam. Bland annat integrationsminister Erik Ullenhag höll föredrag. Vi fick även inblick i hur framtidens handikappolitik kan komma att utformas. Under konferensen medverkade vi även i Föreningen tillgänglighetskonsulter i Sveriges styrelsemöte.

måndag 29 november 2010

Utökning av enkelt avhjälpta hinder

I Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi, förslår Boverket att bestämmelserna kring enkelt avhjälpta hinder utökas till att gälla gemensamma delar av befintiliga bostäder, som entréer, trapphus och bostadskomplement.

Man skriver att behovet av tillgänglighet omfattar inte enbart personer med diagnostiserad nedsättning av rörelse- eller orienteringsförmåga, utan även äldre som genom kvarboende blivit allt mer beroende av stöd i sin boendemiljö.

Rapporten delgavs regeringen i höstas.

torsdag 25 november 2010

Chatta

Fredagen den 26 november mellan klockan 14.00-14.30 kan du chatta med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om snö och vinter. http://www.regeringen.se/sb/d/13486/a/156590

Förra veckan kunde inte en av mina medarbetare ta sig till jobbet på grund av dålig snöröjning, hon brukar nämligen elmoppe. I morse bröt en av medarbetarna armen när han tog sig till jobbet, som tur var bröt han den arm som han har funktionsnedsättning i.

Du vet väl att det i Sverige omkommer dubbelt så många människor på grund av att de ramlar som att de omkommer i trafiken

Tänk den dagen du kan chatta med ansvarig minister om tillgänglighet, fast då lär du behöva chatta med fler ministrar.

måndag 15 november 2010

Nominerade

Accessum är en av tre nominerade till Samhalls CSR-utmärkelse Visa vägen-pris. Med Visa vägen-priset vill Samhall uppmärksamma insatser som gjorts för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Priset delas ut i två kategorier, till ett företag eller en organisation samt till en individ. Vinnarna utses den 23 november.Läs mer här: http://www.samhall.se/Press/942/2010/De-nominerade-till-Visa-vagen-priset-ar/

torsdag 11 november 2010

onsdag 10 november 2010

Boverket ser behov!

Boverket har yttrat sig om remissen Bortom fagert tal- om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Boverket ställer sig positivt till införandet av en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen enligt redovisat förslag, då Boverket ser ett behov av en dylik bestämmelse.

Man tycker dock att domstolarna vid rättspraxis inte ska ta en alltför omfattande och ingående skälighetsbedömning utan begränsa denna. Allt för att ge enskilda möjlighet till domstolsprövning av ärenden.

De vill även att allmänna platser, t.ex. gator, vägar, torg och parker och områden för andra anläggningar än byggnader inte ska falla utanför diskrimineringsgrundens tillämpningsområde. Således funderar man om det finns skäl att utvidga tillämpningsområdet enligt ovan.

Det är intressant att Boverket ställer sig positivt till en ny diskrimineringsgrund, man påpekar till och med att tillämpningsområdet bör utvidgas då utredaren gjort en miss när det gäller allmänna platser och andra anläggningar än byggnader. Uppenbart tycker Boverket att samhället inte uppfyller gällande lagkrav när det gäller tillgänglighet i fysisk miljö. Man påpekar även vikten av att få rättspraxis på många områden, vilket är ett av det största problemen när det gäller nuvarande bestämmelser, det saknas rättspraxis. Vi har i Svensk lagstiftning detaljerad och ambitiös lagstiftning kring tillgänglighet, men aktörerna tycks sakna förmågan att följa den. Boverket tycker att en utvidgning av diskrimineringsgrunden ger en möjlighet för allmänheten att se till att aktörerna blir tvugna att följa den.

Läs svaret här 

tisdag 9 november 2010

Rösta

Nu kan du rösta på årets kooperativ, Accessum är en av de nominerade.
Rösta här http://www.coompanion.se/arets_kooperativ.aspx

fredag 29 oktober 2010

Snart slut!

Snart är jag slut :-) och tillika vår tredagars kurs i lagstiftningen kring tillgänglighet. Denna gång var kursdeltagarna ovanligt engagerad och diskuterad mycket om våra problem med bristande tillgänglighet i samhället. Jag tror att vi alla är ganska överrens om att ett av de största problemen är att vi inte följer gällande lagstifting kring tillgänglighet när det gäller byggnation. Jag hoppas och tror att de flesta deltagarna fått mycket nya kunskaper med sig hem.

tisdag 26 oktober 2010

Spännande!

I morgon börjar första dagen på vår tredagars utbildning kring lagstiftningen kring tillgänglighet som vi erbjuder i samarbete med Arkitekt Mai Almén, Hinderfri design AB. Det känns extra spännande då jag känner fler deltagare sedan tidigare.

Deltagarna får genomgång av HIN, ALM, BBR, TIL, PBL och diverse andra kryptiska förkortningar :-) och går förhoppningsvis hem en smula klokare.

På deltagarlistan syns personer från Handisam, olika kommuner, arkitektbyråer, ett institut och två jurister. Sistnämnda är särskilt spännande, kanske vädrar man nya affärsmöjligheter då Hans Ytterbergs utredning om bristande tillgänglighet snart är tillbaka från remissrunda.
http://tillgangligt.blogspot.com/2010/05/diskriminering.html

måndag 18 oktober 2010

Föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige

Tisdagen den 12 oktober bildades den ideella föreningen Tillgänglighetskonsulter i Sverige. Föreningens ändamål är att:

• Tillvara tillgänglighetskonsulter i Sveriges intressen.
• Skapa och främja kontakter mellan tillgänglighetskonsulter, offentlig verksamhet samt det privata näringslivet.

Johan Winder från Accessum deltar i interimsstyrelsen och är ansvarig för arbetsgruppen kring fysisk tillgänglighet.

Ordföranden Per Skedung säger att föreningen ska bli den samlande kraft som saknas på marknaden. En gemensam representant för alla seriöst arbetande tillgänglighetskonsulter som finns över hela landet.

Läs mer här.

torsdag 7 oktober 2010

Scandic talar tillgänglighet i FN

Mycket om tillgänglighet och Scandic blir det. I dag talar Magnus Berglund, handikappambassadör på Scandic, om tillgänglighetsfrågor vid en seminariedag, som arrangeras av Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Seminariet syftar till att öka förståelsen för innehållet i den tillgänglighetskonvention som FN:s generalförsamling antog i december 2006.

Tillgänglighet i P3

Lyssnar just på Tankesmedjan i P3 som skämtar om funktionshindrade och tillgänglighet, ungefär klockan 17.30. Inget vidare roligt inslag, men intressant fenomen. Någon slags debatt verkar det vara. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3718

onsdag 6 oktober 2010

Expo 2010

Statens fastighetsverk och projektet Värdig entré är ett av Sveriges bidrag till Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Konkret innebär detta att alla människor ska kunna använda samma entré. Funktionshindrade eller barnvagnar ska inte hänvisas till andra ingångar eller till varuhissen. Läs mer om Värdig entre här http://www.designforalla.se/templates/Page____509.aspx


måndag 4 oktober 2010

Sitt mest tillgängliga hotell någonsin

Skriver Scandic i sitt pressmeddelande om sitt nyöppnade Scandic Oslo Airport

http://www.cisionwire.se/scandic/scandic-har-byggt-sitt-mest-tillgangliga-hotell-nagonsin42489

Vem blir årets kooperativ 2010?

Coompanion har utsett Accessum till en av fem finalister till Årets Kooperativ 2010. I november kan du vara med och rösta på Coompanions hemsida.Coompanion är företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans i kooperativ form. Coompanion finns på 25 orter i sverige. www.coompanion.se

torsdag 30 september 2010

Bra exempel 2Några exempel på trappor, dörrar och handtag i kontrasterande ljushet mot omgivningen. Även dessa två bilder är från Västerås Konstmuseum.

Bra exempel!


När man hittar goda exempel på bra tillgänglighetsåtgärder i miljön blir man glad. Här kommer några bilder från Västerås Konstmuseum som nyligen flyttat till nya lokaler. Arkitekt Mai Almén har varit sakkunnig i samband med att lokalerna iordningställdes därför vart lokalerna tillgängliga fullt ut. Första bilden visar en receptionsdisk i kontrast mot omgivning som är anpassad i höjd för rullstolsburna.

torsdag 23 september 2010

Tillgänglighet på Bok- och biblioteksmässan

Funderar du på att gå på Bok- och biblioteksmässan? Då kan du passa på att lyssna på Catrin Tufvesson som är projektledare vid Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsuppdrag. Hur blir skolan tillgänglig för alla elever? heter föredraget och tar plats fredagen den 24/9 kl. 12.30–12.50

Catrin Tufvesson är medförfattare till boken "Bygga skolor för fler" som tar upp den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. Boken ges ut av Svensk Byggtjänst, 2009.

fredag 17 september 2010

Västerås Stad

Västerås stad driver ett aktivt och långsiktigt arbete för att göra Västerås mer tillgängligt för alla. Nu vill man sätta Västerås stad på kartan över tillgängliga städer i Europa därför anmäler man sig till The Access City Award, en tävling utlyst av EU.

Här är några exempel på hur Västerås stad arbetar med tillgänglighet:

Västerås stad har avsatt cirka 30 miljoner kronor till projektet Enkelt avhjälpta hinder, Accessum har under två sommarhalvår inventerat utemiljön åt Västerås Stad.

Arbete med att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde pågår. I tillgänglighetsguiden, som finns på stadens webbplats, beskrivs allmänna lokaler utifrån hur tillgängliga de är för personer med funktionshinder. Fyra personer med funktionsnedsättning arbetar med guiden. De är anställda av Accessum, som utför drift och uppdatering av tillgänglighetsguiden på uppdrag av Västerås stad.

2009 inrättade Västerås stad ett årligen återkommande tillgänglighetspris. Priset går till den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten till och i en befintlig lokal. Urvalet sker efter tips från allmänheten.

Läs mer om Access city award här.

tisdag 7 september 2010

Licentiatavhandling

Att vara blind på passage och perrong
- som en resa utan skyltar och signaler

Heter en färsk licentiatavhandling från institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds universitet av Emma Newman. Syftet med avhandlingen är att bidra till kunskapsuppbyggnad kring utformningar av trafikmiljön för blinda personer.

Emma har studerat varningsytor vid passager i verklig miljö, med och utan kant. Samt hur blinda personer upplever det att orientera sig längs olika stråkutformningar vid tågplattformar. Ett resultat hon kommit fram till är att varningsytor med kapade kupoler gick lättast att identifiera för personer som är totalt blinda. Varningsytan ska göra så att käppen hakar tag i varningsytan, på så sätt blir den lättare att skilja från t.ex. en konstgjord ledyta som ska ge en mjuk sinusformad rörelse i handen.

tisdag 31 augusti 2010

Remiss

Boverket önskar synpunkter på ett förslag till revidering av föreskrifterna och allmänna råden kring enkelt avhjälpta hinder.

Avsikten är inte att ändra omfattningen eller kraven, utan att förtydliga författningen. Man anser nämligen att åtgärdstakten varit för låg när det gäller enkelt avhjälpta hinder.

Man skriver i förslaget till föreskrift bland annat åtgärder enligt HIN ska genomföras direkt, och att förekomsten av enkelt avhjälpta hinder inte är statiskt. Detta betyder att ett hinder som en gång bedömts inte vara ett enkelt avhjälpta hinder kan tänkas bedömmas annorlunda vid ett senare tillfälle om förutsättningarna ändras.

Vill du lämna synpunkter på remissen måste du göra det innan 2010-10-08
Läs mer på http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-om-enkelt-avhjalpta-hinder/

tisdag 27 juli 2010

Andra dagen på jobbet!

Jobbigt att stiga upp klockan 5 på morgonen, är van vid att barnen väcker en kring 9 tiden. Jag pendlar varje dag mellan Västerås och Uppsala där jag bor, (har faktiskt pendlat i snart 13 år) därför stiger jag upp kl 5 för att kunna vara på jobbet kl 7. Har förmånen att arbeta in tid så jag kan vara ledig på fredagar med mina barn.

Känns som semestern ger en lite nya perspektiv, man liksom ser på jobbet lite ovanfrån när man inte är uppslukad av uppgifter. Passar på att planera höstens aktiviteter och skriver in dem i vår gemensamma kalender.

Uppdaterar även hemsidan med information om vår tredagarskurs i lagstiftningen kring tillgänglighet som vi erbjuder i oktober i samarbete med arkitekt Mai Almén.

onsdag 21 juli 2010

50 miljoner till nytt program

Hjälpmedelsinstitutet får 50 miljoner kronor för att leda Bo bra på äldre dar, som under 2010 till 2011 ska stödja nytänkande och utveckling av boende för äldre. Detta ska ske genom arkitekturtävlingar och stöd till programarbete. Stöd kan även lämnas till kommunala initiativ kring enkelt avhjälpta hinder i bostäder och närmiljö för äldre.
Läs mer på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/13215/a/149759

fredag 9 juli 2010

Symbol


På Jamtli i Östersund hittade jag denna symbol, snidad i trä. Symbolen markerar ett manöverdon till en dörröppnare. Kanske Sveriges snyggaste, eller vad tycker ni?

fredag 18 juni 2010

Semesterledighet!

Snart är det semester! Först väntar en tripp med familjen till Åre, eller rättare sagt till samhället Kall, som ligger på andra sidan Åreskutan. Jag hoppas på lite fiske med barnen och kanske lite fjällvandring. Det känns som om jag behöver en riktigt avkopplande semester efter denna hektiska vår och försommar. Redan nu ser jag fram emot höstens planerade arbeten, aldrig har våra tjänster varit så efterfrågade som nu. Tre stora inventeringsarbeten ligger förhoppningsvis i startgroparna i höst. Vidare hoppas jag att vi i höst lyckas med att starta en branschorganisation för tillgänglighetskonsulter. Accessum sitter med i en arbetsgrupp med mål att få igång en branchorganisation. http://tillgangligt.blogspot.com/2010/05/natverk-tillganglighetskonsuler.html
Inom kort är vi klara med att inventera Landstinget i Jönköpings lokaler, tre sjukhusområden har vi klarat av. Tack, framförallt Magnus Hellerfjord och Christer Larsson för era fina insatser.
Skön sommar önskar jag er alla.

måndag 7 juni 2010

Läsa

Puh! nu har man lite att läsa. Hela 863 sidor! Är Hans Ytterbergs promemoria "Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering"
http://www.regeringen.se/sb/d/12477/a/147332

fredag 4 juni 2010

Diskriminering

Folkhälsominister Maria Larsson svarar idag på ett inlägg på Politikerbloggen att det är Integrations- och jämställdhetsdepartementet som utarbetat förslag till hur bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering och att förslaget innebär att om någon missgynnas genom annan parts underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, så ska denna part kunna dömas för diskriminering. Läs mer på http://www.politikerbloggen.se/2010/06/02/32291/

måndag 31 maj 2010

Funktionshinder

Jag har inget funktionshinder! :-)
Min sambo brukar undra om jag har någon slags funktionshinder när det gäller att städa där hemma. Markaryds kommun konstaterar dock att lathet inte är ett funktionshinder. http://hd.se/skane/2010/05/28/skylten-som-ska-stoppa-lata/

torsdag 27 maj 2010

Diskriminering

I dag publicerades ett pressmeddelande av Regeringen där det framkommer att utredaren Hans Ytterberg föreslår att ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet införs i diskrimineringslagstiftningen. Utredningen ska först ut på remiss och sedan kostnadsberäknas innan Regeringen lägger fram ett lagförslag till riksdagen. Läs mer här.

Frågan är om detta kommer vara lösningen på all bristande tillgänglighet i samhället?

onsdag 26 maj 2010

Nätverk tillgänglighetskonsuler

Under två dagar nästa vecka deltar jag i en arbetsgrupp under ledning av Per Frykman på Processtöd Tillgänglighet. Arbetsgruppen har som uppgift att formulera en struktur och verksamhetsidé för ett nationellt nätverk för tillgänglighetskonsulter. Nätverket har funnits i ungefär ett år och består av konsulter som arbetar med tillgänglig information/kommunikation, tillgänglig verksamhet, och tillgänglig fysisk miljö.

En av tankarna med arbetsgruppen är att att finna en organisatorisk och ekonomisk form för att driva nätverket vidare efter det att ESF-finansieringen upphört.

Initiativet till nätverket kommer från Processtöd Tillgänglighet som är ett projekt som drivs av Handisam och Handikappförbunden. Här kan du läsa mer om nätverket och den senaste genomförda träffen.

Här kan du läsa ett annat inlägg om Proccesstöd Tillgänglighet http://tillgangligt.blogspot.com/2010/04/processtod-tillganglighet.html

tisdag 25 maj 2010

Vanligaste hindren

I dag har jag genomfört en utbildning kring åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. Tidigare har vi inventerat ca 30 lokaler och upprättat lika många rapporter över lokalerna åt kunden och nu är det dags att åtgärda hindren. Det mest vanliga hindret är bristande kontrastmarkering, som till exempel dörrar, dörrkarmar, manöverdon och trappor som inte är i kontrasterande ljushet gentemot omgivningen.

Det är även vanligt med brister i utformning av fast inredning, som till exempel i hygienrum för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ofta är inredningsdetaljer felaktigt placerad och är inte i kontrasterande ljushet mot omgivningen. Något som alltid saknas är visuella brandlarm som gör att döva och hörselskadade personer kan uppfatta larm, detta krav har ställts i Boverket föreskrift sedan 2003, men ännu har vi inte funnit ett enda hygienrum utrustat med visuellt brandlarm.

måndag 24 maj 2010

Hur vet man att ett hinder är enkelt avhjälpt?

Det finns inget generellt svar på vilka hinder som är att betrakta som enkelt avhjälpta hinder. Det är fastighetsägaren som får bedömma varje hinder utifrån nyttan av att åtgärda hindret för funktionshindrade personer, förutsättningarna på platsen för att åtgärda hindret och de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren att åtgärda hindret.

Ta som exempel att anlägga en ramp för att överbrygga en nivåskillnad på ett par trappsteg in till en butik i centrala staden. Det kan vara ett enkelt avhjälpt hinder om det är enkelt att anlägga rampen och att de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren inte är för stora. Medans det för fastighetsägaren i kvarteret brevid är för stor ekonomisk konsekvens att anlägga en ramp.

Visst är det enkelt och tydligt? :-)

Eftersom Plan- och Bygglagen är en ramlag, kommer förhoppningsvis rättspraxis som kan bli vägledande i dessa avgöranden. Efter 10 år finns dock bara ett rättpraxis rörande en Bostadsrättsförening i Lund som ansåg att installera en dörrautomatik till en allmän lokal inte är ett enkelt avhjälpt hinder. Länsrätten gick dock på Bostadsnämndens utlåtande och anser att dörröppnare i detta fall är ett enkelt avhjälpt hinder.

fredag 21 maj 2010

Viktoria får tillgänglig lekplats

Västerås Stad ger Viktoria tillgänglig lekplats på bröllopsdagen, skriver tidningen Föräldrakraft på sin hemsida. Kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell berättar att kommunen hyr in företaget Accessum för att inventera tillgänglighet på kommunens utomhusmiljöer och lekplatser, och att de jobbar med att göra alla lekplatser tillgängliga. Tekniska nämndernas stab har avsatt särskilda medel och målet är att enkelt avhjälpta hinder på huvudstråk på gator, parker och torg i tätorten ska vara åtgärdade 2011.

Inventering har genomförts med hjälp av ett webbaserat frågeformulär som utgår från definitionen för "enkelt avhjälpta hinder". Varje hinder rapporteras som ett nedslag i formuläret, där man fyller i vilken typ av hinder det är. Varje nedslag får ett unikt id-nr och en punkt i en GIS karta som planeren sedan kan använda i arbetet med att planera åtgärdandet av hindren.

Detta inventeringsarbete har vi hjälpt Tekniska nämndernas stab med under 6 månader 2008 och 6 månader 2009, då arbetet är säsongsbetonat, särskilt under en vinter som den som varit.

Läs gärna artikeln på föräldrakraf, som är en tidning som bevakar frågor som rör funktionshindrade barn och deras föräldrar.

http://www.foraldrakraft.se/fritid-och-kultur/victoria-far-tillganglig-lekplats-pa-brollopsdagen.html

tisdag 18 maj 2010

Mycket är det!

Just nu inventerar vi Mälardalens högskola och Vallby friluftsmuseum i Västerås, Höglandssjukhuset i Eksjö och öppna jämförelser åt Hallstahammar kommun. Det märks att det är det magiska året 2010.

Enligt propositionen Från Patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) bör enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade senast 2010, därav det magiska året.

Vidare väntar många på att Hans Ytterbergs utredning om underlåtenhet att vidat åtgärder mot bristande tillgänglighet ska kunna regleras som en form av diskriminering. Utredningen är färdig men är ännu inte offentlig för alllmänheten.

fredag 7 maj 2010

Otillgänglig socialtjänst

Vi har inte ett jämlikt samhälle där alla är fullt delaktiga. Tillgänglighetsbrister gör att vård och socialtjänst riskerar att stänga ute personer med funktionsnedsättning.

Det påstår Socialstyrelsen i en nyss utgiven rapport Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv.

Man skriver att god tillgänglighet på socialkontoren och vårdcentralerna innebär att individen får ökad självständighet, större möjligheter till delaktighet samt möjlighet att vara både patient/klient och anställd. På så sätt är god tillgänglighet en förutsättning för ett samhälle med mångfald som grund.

måndag 3 maj 2010

Enkelt avhjälpta hinder vad är det?

I ett flertal utredningar under -90 talet belystes att funktionshindrade personer har behov av bättre anpassad miljö. I betänkandet Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) föreslogs att bestämmelser om retroaktiva åtgärder i den befintliga miljön skulle införas i Plan och Bygglagen. I Lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser borde göras tillgängliga inom en femton- respektive tioårsperiod.

Plan och byggutredningen (dir 1992:104) redovisade en omfattande analys av tillgängligheten och de vanligaste bristerna. För att lösa dessa problem föreslog utredningen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten skulle elimineras. Förslaget behandlades i propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m (prop. 1994/95:230). Regeringen uttalade att tillgängligheten borde förbättras i snabbare takt och att innebörden av uttrycket "enkla åtgärder" borde förtydligas och kostnadsberäknas.

1995 fick Boverket i uppdrag att belysa kostnadskonsekvenserna, och detta redovisades i rapporten Tillgänglighet i den offentliga miljön (1996:8). I rapporten konstaterades att det finns ett stort antal åtgärder som är enkla och billiga att åtgärda. Boverket fick sedan i uppdrag att genomföra en inventering av dessa åtgärder, och redovisades i en rapport i februari 1998.

I propositionen Från Patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) betonar regeringen att takten med att förbättra tillgängligheten måste öka och att att det bör införas krav i Plan- och Bygglagen att enkelt åtgärdade hinder bör vara eliminerade före utgången av 2010.

I regeringens proposition 2000/01:48 föreslås sedan ändringar i plan- och bygglagen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten ska undanröjas.

2001 skärptes kraven i Plan och Bygglagen vilket innebar att enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga måste undanröjas, 17 kap 21 a § PBL. Boverket utarbetade föreskrifter till lagen 2003.

Och nu är det 2010 när enkelt avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade!

tisdag 27 april 2010

Sociala interaktioner

Som gravt synskadad så har man ofta svårt att uppfatta en persons ansiktsuttryck och kroppspråk under ett samtal. Ofta kan gravt synskadade personer kompensera med andra sinnen som t.ex. hörsel.

Nu finns det dock en lösning på detta problem. En forskare vid Umeå universitet presenterar en avhandling som presenterar en ny teknik, punktskrift för känlsor som ger möjligheter till social interaktion för synskadade.

En webbkamera liten som ett mynt, och en taktil känselanordning som fästes på huden ger den synskadade personen möjlighet att tolka synintryck. Kameran tolkar samtalspartnerns ansiktsuttryck och ger vibrationer på huden hos den synskadade användaren. Användaren får sedan lära sig vilka vibrationer som speglar uttryck hos samtalspartnen.

Här kan du ladda ner avhandlingen http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:308457

Processtöd Tillgänglighet

Har just genomfört min första utbildning på uppdrag av Processtöd Tillgänglighet som drivs av Handisam och Handikappförbunden. Funkade hyfsat bra och jag tror jag fick några personer att fundera över tillgänglighet och bemötande.

Processtöd Tillgänglighet - oljar processen mot ett tillgängligare arbetsliv, som de skriver på sin hemsida http://www.tillgangligtprojekt.se/
De hjälper projekt inom Europeiska Socialfonden att arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och Accessum är underleverantörer när det gäller utbildningar.

När man söker projekt ur Socialfonden är det ett krav att projekten ska beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. För att underlätta detta arbete finns Processtöd Tillgänglighet.

Projektet Processtöd Tillgänglighet genomförs 2009-2011 av Handisam och Handikappförbunden och finansieras av Europeiska Socialfonden.

Ser fram emot att få genomföra fler utbildningar på uppdrag av Processtöd Tillgänglighet, nästa tillfälle blir i mitten på maj.