måndag 25 juni 2012

Höstens kursdatum kring tillgänglighet

Nu är höstens datum för våra kurser i tillgänglighet bokade.

6-8 november ger vi kursen 

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Kursen inleds  med övergripande regelverk, behoven runt tillgänglighet samt krav vid förändringar, Enkelt avhjälpta hinder – HIN 2, och krav på tillgänglighet vid ändring av byggnader enligt BBR.  Nästa dag fördjupar vi oss kring innemiljön, BBR, Svensk standard och Riv Hindren. Under den tredje dagen, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM. Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet.


17 oktober ger vi kursen 

Vilka krav ställer nya PBL på Tillgänglighet?

Syftet med utbildningen är att gå igenom de rättsliga grunderna för tillgänglighetskraven i främst PBL med tillhörande författningar. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om den rättsliga regleringen av tillgänglighet, och att klargöra byggnadsnämndens ansvar som planmyndighet, bygglovsgivande myndighet och som tillsynsmyndighet under PBL.
Läs mer om vårt kursutbud på www.addaccess.se

torsdag 14 juni 2012

Bristande tillgänglighet diskrimineringsgrund


Riksdagen gjorde idag ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning.

Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Troligen inom nuvarande mandatperiod.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/AU11/