tisdag 31 augusti 2010

Remiss

Boverket önskar synpunkter på ett förslag till revidering av föreskrifterna och allmänna råden kring enkelt avhjälpta hinder.

Avsikten är inte att ändra omfattningen eller kraven, utan att förtydliga författningen. Man anser nämligen att åtgärdstakten varit för låg när det gäller enkelt avhjälpta hinder.

Man skriver i förslaget till föreskrift bland annat åtgärder enligt HIN ska genomföras direkt, och att förekomsten av enkelt avhjälpta hinder inte är statiskt. Detta betyder att ett hinder som en gång bedömts inte vara ett enkelt avhjälpta hinder kan tänkas bedömmas annorlunda vid ett senare tillfälle om förutsättningarna ändras.

Vill du lämna synpunkter på remissen måste du göra det innan 2010-10-08
Läs mer på http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Remiss-om-enkelt-avhjalpta-hinder/