tisdag 3 december 2013

Lagförslag bristande tillgänglighet!

Integrationsminister Erik Ullenhag och Maria Lundqvist-Brömster skriver idag på GP att regeringen kommer återkomma med lagförslag på att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering.

Läs artikeln här. 

torsdag 24 oktober 2013

Tyck till om Boverkets byggregler

Nu har du chansen att tycka till om ändringar i Boverkets byggregler.

Boverket förslår bland annat lättnader kring kraven på student och ungdomsbostäder för att kunna bygga bostäder med mindre boarea. Hygienrummet får sammanföras till gemensamma utrymmen, fyra enskilda bostäder får dela på ett hygienrum och att detta ska ligga nära den enskilda bostaden.

Men även en del mindre ändringar i avsnitt 3- Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen föreslås för att förtydliga.

Tyck till här.

lördag 14 september 2013

Ullenhag lovar att bristande tillgänglighet blir diskrimineringsgrund

Under DHRs konferens i går lovade Erik Ullenhag att regeringen återkommer med ett förslag att bristande tillgänglighet ska bli grund för diskriminering 


fredag 13 september 2013

DN debatt

Bostadsminister Stefan Attefall skriver att gemensamma byggregler skapar fler och bättre hus, och skriver att regeringen föreslår att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än de nationella normerna.
Läs artikeln här.


onsdag 11 september 2013

Allt måste inte vara fullt ut tillgängligt!

Den moderate riksdagsledamoten Margaretha Cederfelt skriver i en debattartikel på www.arkitekt.se att moderaterna tycker att tillgänglighet för handikappade är viktigt, men det bör finnas olika typer av bostäder i ett bestånd. Allt måste inte vara fullt ut tillgängligt.

Hon tycker att Boverket i sin rapport om studentboenden som tidigare nämnts här på bloggen innehåller en rad välkomna åtgärder, men att moderaterna vill göra mer. Läs artikeln här.


lördag 24 augusti 2013

Mycket kan göras för att förbättra de äldres boende, skriver två politiker i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning i dag.
Läs artikeln här. 

tisdag 2 juli 2013

Ökat studentboende

Boverket har tagit fram förslag till regeländring för byggande av student- och ungdomsbostäder. Boverket föreslår flera förenklingar av regelverket men vill inte frångå kraven på tillgänglighet
Läs rapporten här. Sommarläsning

Boverkets byggregler har ändrats, så nu vet jag vad jag ska läsa i sommar :-)
Reglerna har förtydligat reglerna när det gäller tillgänglighet. Förtydligandet gäller vilka regler som är utformningskrav och vilka som är tekniska egenskapskrav, och en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler har också införts.

Här kan du läsa BBR 20

torsdag 20 juni 2013

Shared space och tillgänglighet

Professor Torbjörn Falkmer har fått 1,4 miljoner kronor i forskningspengar från Trafikverket för forskning kring Shared Space och hur de ska bli tillgängliga för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Torbjörn Falkmer är verksam vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs pressmeddelandet här.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårighet med sociala interaktioner, vilket är en förutsättning som är avgörande för säkerheten vid Shared space. 

 
Ny föreskrift

I dag publicerade Boverket ny föreskrift för enkelt avhjälpta hinder, BFS 2013:9, HIN . Föreskriften började gälla 2 maj 2011, och äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden som påbörjats före den 2 maj 2011.

Här kan du ladda ned föreskriften.

måndag 3 juni 2013

Ratificerar

Idag ratificerar Norge FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Läs debattartikel här. 

onsdag 15 maj 2013

Handisam rapport

Handisam levererar i dag sin lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016, Hur är läget? Uppföljningen visar ingen utveckling från tidigare rapport, och man anser att om målen ska vara uppnådda år 2016 så behöver insatserna från myndigheter, kommuner och arbetsgivare öka.

Läs hela rapporten här.

Debattartikel i SvD

I dag skriver Handisams generaldirektör Carl Älfvåg och Maria Larsson (KD) i en debattartikel i SvD att ensamhet drabbar personer med funktionsnedsättning, och att levnadsförhållandena blir sämre.

Läs artikeln här. 


onsdag 1 maj 2013

Underkänner Byggkravsutredningens slutsatser

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning underkänner Byggkravsutredningens slutsatser om att ta bort möjligheten för kommunerna att utforma egna riktlinjer för tillgänglighet i sitt remissvar på byggkravsutredningen.

Handisam tycker att förslaget är alltför dåligt underbyggt och att utredningen i huvudsak handlar om energihushållning, man underkänner därmed byggkravsutredningens slutsatser om att ta bort möjligheten för kommunerna att utforma egna riktlinjer för tillgänglighet.

Läs hela remissvaret här.


tisdag 30 april 2013

Mobiltelefon med Braille

Snart är den första smartphone med Braillefunktion utvecklad, vilken gör att personer som läser punktskrift kan läsa och skicka e-post och sms.

Läs mer här

söndag 28 april 2013

Farliga ledytor

På Dragabrunnstorg i Uppsala finns en ledyta tvärs över körbanan. Add Access och sakkunnige Maria Wemme tycker att ledytorna kring torget är farliga. 

måndag 15 april 2013

Handbok

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam har tillsammans skrivit en handbok för arbete med tillgänglighet i skyddade områden. Handboken ger konkreta tips för att öka tillgängligheten för alla, oavsett funktionsförmåga.

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6562-1

fredag 12 april 2013

Boverket utreder bostadsanpassning

Boverket får i uppdrag att göra en översyn av lagen om bostadsanpassning, och får i uppdrag att ge förslag på ändringar och förbättringar. Uppdraget ska redovisas 31 december 2014.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/211426

måndag 1 april 2013

Underhåll av övergånställen

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har precis gett ut en rapport kring drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. 

Syftet med projektet som redovisas i rapporten har varit att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av framförallt övergångsställen och att hitta möjliga lösningar på problemen. 

Läs och ladda ner studien här. 

torsdag 21 mars 2013

Certifierad sakkunnig


För några dagar sedan hade jag ett telefonsamtal med Boverket angående att en del kommuner har börjat ställa krav på att sakkunniga i tillgänglighet ska vara certifierade.

De svarade att enligt kapitel 10,  8 § ska det anges i kontrollplanen om kontrollen ska utföras, 
1. Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 
2. Av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (särskild sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med certifikat.

Enligt Boverket kan kommunen inte kräva certifierad sakkunnig i egenkontrollen, konsult ska väljas av byggherre. Och om man kräver särskild sakkunnig (certifierad) ska det ske vid byggsamråd om man anser att egenkontrollen inte är tillräcklig.

Enligt konsekvensutredningen till certifiering av särskilda sakkunniga i tillgänglighet (sid 11) står att om byggnadsnämnden bedömer att projekteringen är bristfällig, bör byggnadsnämnden i första hand råda byggherren att se över projekteringen.onsdag 20 mars 2013

Rapport kulturrådet

Kulturrådet skärper kraven på tillgänglighet inom kulturlivet. Kultrurådet lämnade här om dagen in en rapport till regeringen som beskriver hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning såg ut inom kulturområdet 2012. 

I rapporten "Kultur för alla - inget hinder" framgår att utvecklingen går framåt när det gäller tillgänglighet, men samtidigt finns fortfarande mycket att göra.

torsdag 14 mars 2013

Kvalitetsuppföljning

Vill du vara med och påverka hur Handisam följer upp kommuner och landsting när det gäller delaktighet för alla? Kolla då in denna länk  till Handisams hemsida där de söker personer från kommunerna som vill vara med i tre olika arbetsgrupper som ska vara med och påverka kvalitetsmått och enkäter.

torsdag 7 mars 2013

Svepyta

Jag blir lika glad varje gång jag stöter på en tillgänglighetslösning som jag kan fotografera och ha som exempel, gladast blir jag när det är bra lösningar. I dag besökte jag Micasa i Stockholm och vid entrén in till Micasa har man gjort en lösning på varningsmarkering av entrédörrens svepyta som jag aldrig sett förut.

onsdag 20 februari 2013

Ramavtal Enköping Kommun

Add Access har tecknat ramavtal med Enköping kommun gällande Konsult Tillgänglighet. Uppdraget omfattar utredning, projektering och uppföljning av tillgänglighetsfrågor, för befintliga byggnader/fastigheter och nya projekt såväl för inomhus och utomhusmiljö i rollen som sakkunnig i tillgänglighet. Vi är glada och stolta och ser fram emot detta spännande uppdrag. 


fredag 8 februari 2013

Kvarboende

Varje år som en äldre person kan bo kvar hemma innebär en samhällsekonomisk besparing på 500 000–600 000 kronor, säger Anders Nordstrand VD Micasa i en artikel om kvarboende och tillgänglighet i Fastighetstidningen. Läs artikeln här. 

onsdag 6 februari 2013

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet


Nu har vi bokat datum och plats för vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet
Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet.
Kursen inleds  9 april, med övergripande regelverk, behoven runt tillgänglighet samt krav vid ändringar av byggnader enligt BBR samt Enkelt avhjälpta hinder. Dag 2 den 10 april, fördjupar vi oss kring innemiljön, BBR, Svensk standard och Riv Hindren. Under dag 3 den 11 april, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM.
Föreläsare kring lagstiftningen, dag 1 är jurist Jonas Christensen. Föreläsare kring innemiljö dag 2 och utemiljö dag 3 är Maria Wemme, sakkunnig i tillgänglighet. Maria har arbetat som sakkunnig sedan slutet av nittiotalet på uppdrag av byggföretag, kommuner och arkitektkontor. Hon har även medverkat i forskning på uppdrag av Trafikverket, samt undervisat vid Lunds tekniska högskola samt Alnarps lantbruksuniversitet.
Utbildningen knyter genom exempel ihop lagstiftningskrav och miljöutformning med de olika behoven personer med funktionsnedsättning har. För att kunna förstå och använda de olika kraven på rätt sätt i olika planeringssituationer måste man också veta varför kraven är utformade som de är. Du får också ta del av olika inlevelseövningar som till exempel använda rullstol och vit käpp.
När: Lagstiftning 9 april, innemiljö 10 april, utemiljö 11 april 2013
Plats: Uppsala, hotell Scandic Uplandia.  www.scandic.se 018 495 26 00
Anmälan: Sker i vårt formulär.
Kostnad: En dag 4000 kr, två dagar 7000 kr, tre dagar 9000 kr. Moms tillkommer. Lunch och kaffe ingår.
Välj mellan en dag, två dagar eller tre dagar, vi rekommenderar dock att ni deltar minst två dagar och inte utesluter lagstiftningen dag 1.
Läs mer på vår hemsida, www.addaccess.se

tisdag 22 januari 2013

tisdag 15 januari 2013

Tysta bilar farliga

Intressant inslag på SVT Play om att tysta elbilar är farliga för fotgängare och framförallt om de är synskadade.

Kolla inslaget här

tisdag 8 januari 2013

Revidering av reglerna kring enkelt avhjälpta hinder

Vill du lämna synpunkter på Boverkets revidering av föreskrifterna kring enkelt av hjälpta hinder? Då kan du lämna dem innan 6 mars 2013 på särskild svarsfil. Ladda ner missiv, remissversion av föreskriften  här.
Den ändrade HIN 3 är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2013 och kommer att ges ut som omtryck.