måndag 31 maj 2010

Funktionshinder

Jag har inget funktionshinder! :-)
Min sambo brukar undra om jag har någon slags funktionshinder när det gäller att städa där hemma. Markaryds kommun konstaterar dock att lathet inte är ett funktionshinder. http://hd.se/skane/2010/05/28/skylten-som-ska-stoppa-lata/

torsdag 27 maj 2010

Diskriminering

I dag publicerades ett pressmeddelande av Regeringen där det framkommer att utredaren Hans Ytterberg föreslår att ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet införs i diskrimineringslagstiftningen. Utredningen ska först ut på remiss och sedan kostnadsberäknas innan Regeringen lägger fram ett lagförslag till riksdagen. Läs mer här.

Frågan är om detta kommer vara lösningen på all bristande tillgänglighet i samhället?

onsdag 26 maj 2010

Nätverk tillgänglighetskonsuler

Under två dagar nästa vecka deltar jag i en arbetsgrupp under ledning av Per Frykman på Processtöd Tillgänglighet. Arbetsgruppen har som uppgift att formulera en struktur och verksamhetsidé för ett nationellt nätverk för tillgänglighetskonsulter. Nätverket har funnits i ungefär ett år och består av konsulter som arbetar med tillgänglig information/kommunikation, tillgänglig verksamhet, och tillgänglig fysisk miljö.

En av tankarna med arbetsgruppen är att att finna en organisatorisk och ekonomisk form för att driva nätverket vidare efter det att ESF-finansieringen upphört.

Initiativet till nätverket kommer från Processtöd Tillgänglighet som är ett projekt som drivs av Handisam och Handikappförbunden. Här kan du läsa mer om nätverket och den senaste genomförda träffen.

Här kan du läsa ett annat inlägg om Proccesstöd Tillgänglighet http://tillgangligt.blogspot.com/2010/04/processtod-tillganglighet.html

tisdag 25 maj 2010

Vanligaste hindren

I dag har jag genomfört en utbildning kring åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. Tidigare har vi inventerat ca 30 lokaler och upprättat lika många rapporter över lokalerna åt kunden och nu är det dags att åtgärda hindren. Det mest vanliga hindret är bristande kontrastmarkering, som till exempel dörrar, dörrkarmar, manöverdon och trappor som inte är i kontrasterande ljushet gentemot omgivningen.

Det är även vanligt med brister i utformning av fast inredning, som till exempel i hygienrum för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ofta är inredningsdetaljer felaktigt placerad och är inte i kontrasterande ljushet mot omgivningen. Något som alltid saknas är visuella brandlarm som gör att döva och hörselskadade personer kan uppfatta larm, detta krav har ställts i Boverket föreskrift sedan 2003, men ännu har vi inte funnit ett enda hygienrum utrustat med visuellt brandlarm.

måndag 24 maj 2010

Hur vet man att ett hinder är enkelt avhjälpt?

Det finns inget generellt svar på vilka hinder som är att betrakta som enkelt avhjälpta hinder. Det är fastighetsägaren som får bedömma varje hinder utifrån nyttan av att åtgärda hindret för funktionshindrade personer, förutsättningarna på platsen för att åtgärda hindret och de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren att åtgärda hindret.

Ta som exempel att anlägga en ramp för att överbrygga en nivåskillnad på ett par trappsteg in till en butik i centrala staden. Det kan vara ett enkelt avhjälpt hinder om det är enkelt att anlägga rampen och att de ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägaren inte är för stora. Medans det för fastighetsägaren i kvarteret brevid är för stor ekonomisk konsekvens att anlägga en ramp.

Visst är det enkelt och tydligt? :-)

Eftersom Plan- och Bygglagen är en ramlag, kommer förhoppningsvis rättspraxis som kan bli vägledande i dessa avgöranden. Efter 10 år finns dock bara ett rättpraxis rörande en Bostadsrättsförening i Lund som ansåg att installera en dörrautomatik till en allmän lokal inte är ett enkelt avhjälpt hinder. Länsrätten gick dock på Bostadsnämndens utlåtande och anser att dörröppnare i detta fall är ett enkelt avhjälpt hinder.

fredag 21 maj 2010

Viktoria får tillgänglig lekplats

Västerås Stad ger Viktoria tillgänglig lekplats på bröllopsdagen, skriver tidningen Föräldrakraft på sin hemsida. Kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell berättar att kommunen hyr in företaget Accessum för att inventera tillgänglighet på kommunens utomhusmiljöer och lekplatser, och att de jobbar med att göra alla lekplatser tillgängliga. Tekniska nämndernas stab har avsatt särskilda medel och målet är att enkelt avhjälpta hinder på huvudstråk på gator, parker och torg i tätorten ska vara åtgärdade 2011.

Inventering har genomförts med hjälp av ett webbaserat frågeformulär som utgår från definitionen för "enkelt avhjälpta hinder". Varje hinder rapporteras som ett nedslag i formuläret, där man fyller i vilken typ av hinder det är. Varje nedslag får ett unikt id-nr och en punkt i en GIS karta som planeren sedan kan använda i arbetet med att planera åtgärdandet av hindren.

Detta inventeringsarbete har vi hjälpt Tekniska nämndernas stab med under 6 månader 2008 och 6 månader 2009, då arbetet är säsongsbetonat, särskilt under en vinter som den som varit.

Läs gärna artikeln på föräldrakraf, som är en tidning som bevakar frågor som rör funktionshindrade barn och deras föräldrar.

http://www.foraldrakraft.se/fritid-och-kultur/victoria-far-tillganglig-lekplats-pa-brollopsdagen.html

tisdag 18 maj 2010

Mycket är det!

Just nu inventerar vi Mälardalens högskola och Vallby friluftsmuseum i Västerås, Höglandssjukhuset i Eksjö och öppna jämförelser åt Hallstahammar kommun. Det märks att det är det magiska året 2010.

Enligt propositionen Från Patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) bör enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade senast 2010, därav det magiska året.

Vidare väntar många på att Hans Ytterbergs utredning om underlåtenhet att vidat åtgärder mot bristande tillgänglighet ska kunna regleras som en form av diskriminering. Utredningen är färdig men är ännu inte offentlig för alllmänheten.

fredag 7 maj 2010

Otillgänglig socialtjänst

Vi har inte ett jämlikt samhälle där alla är fullt delaktiga. Tillgänglighetsbrister gör att vård och socialtjänst riskerar att stänga ute personer med funktionsnedsättning.

Det påstår Socialstyrelsen i en nyss utgiven rapport Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv.

Man skriver att god tillgänglighet på socialkontoren och vårdcentralerna innebär att individen får ökad självständighet, större möjligheter till delaktighet samt möjlighet att vara både patient/klient och anställd. På så sätt är god tillgänglighet en förutsättning för ett samhälle med mångfald som grund.

måndag 3 maj 2010

Enkelt avhjälpta hinder vad är det?

I ett flertal utredningar under -90 talet belystes att funktionshindrade personer har behov av bättre anpassad miljö. I betänkandet Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) föreslogs att bestämmelser om retroaktiva åtgärder i den befintliga miljön skulle införas i Plan och Bygglagen. I Lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser borde göras tillgängliga inom en femton- respektive tioårsperiod.

Plan och byggutredningen (dir 1992:104) redovisade en omfattande analys av tillgängligheten och de vanligaste bristerna. För att lösa dessa problem föreslog utredningen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten skulle elimineras. Förslaget behandlades i propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m (prop. 1994/95:230). Regeringen uttalade att tillgängligheten borde förbättras i snabbare takt och att innebörden av uttrycket "enkla åtgärder" borde förtydligas och kostnadsberäknas.

1995 fick Boverket i uppdrag att belysa kostnadskonsekvenserna, och detta redovisades i rapporten Tillgänglighet i den offentliga miljön (1996:8). I rapporten konstaterades att det finns ett stort antal åtgärder som är enkla och billiga att åtgärda. Boverket fick sedan i uppdrag att genomföra en inventering av dessa åtgärder, och redovisades i en rapport i februari 1998.

I propositionen Från Patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) betonar regeringen att takten med att förbättra tillgängligheten måste öka och att att det bör införas krav i Plan- och Bygglagen att enkelt åtgärdade hinder bör vara eliminerade före utgången av 2010.

I regeringens proposition 2000/01:48 föreslås sedan ändringar i plan- och bygglagen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten ska undanröjas.

2001 skärptes kraven i Plan och Bygglagen vilket innebar att enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga måste undanröjas, 17 kap 21 a § PBL. Boverket utarbetade föreskrifter till lagen 2003.

Och nu är det 2010 när enkelt avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade!