tisdag 11 december 2012

Byggkravsutredning

Byggkravsutredningen föreslår att vid byggande på privat mark och vid markanvisning av kommunal mark får särkrav avseende tekniska egenskapskrav utöver plan- och bygglagstiftningen inte ställas.

Utredningen har sedan november 2011 haft i uppdrag att kartlägga vilka skillnader i tillämpningen och tolkningen av de tekniska egenskapskraven som förekommer i landets kommuner i samband med plan- och byggprocesserna.

Särkraven som ställs av kommunerna vid exploateringsavtal berör tekniska egenskapskraven kring energi och tillgänglighet.

Läs mer här.

Här kan du läsa ett pressmeddelande från SKL angående utredningen.

onsdag 5 december 2012

FN konvention

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, röstades inte igenom i senaten i USA.

Läs mer här.tisdag 4 december 2012

Ny utredning


Ungdomsstyrelsen har idag publicerat en rapport som kommer fram till att unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållande än unga utan funktionsnedsättning. Utbildning, arbetsmarknad, inflytande, hälsa samt kultur, fritid och föreningsliv har man tittat på.

Särskilt alarmerande är att deras hälsa är mycket sämre än andras. Fem gånger så stor andel bland unga med funktionsnedsättning är missnöjda med sina liv, och det är fyra gånger så vanligt att de bedömer sitt hälsotillstånd som dåligt jämfört med övriga unga.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida.fredag 23 november 2012

Ny rapport


MyRight, som är funktionshinderrörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, har tagit fram en rapport om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländer.

I rapporten Millenniemålens bortglömda barn framgår att bristande tillgänglighet, fördomar och fattigdom är de avgörande orsakerna till att majoriteten av de 120 miljoner barn med funktionsnedsättning som lever i utvecklingsländerna inte kommer till skolan. Läs rapporten här

fredag 16 november 2012

Ny utredning

Regeringen har gett utredaren Lars Magnusson i uppdrag att se över hur processen från idé till färdigt hus kan kortas rejält. Utredaren ska bland annat se över dagens krav på detaljplan och bygglov i byggprocesser.

- Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år - i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. 
Säger bostadsminister Stefan Attefall.

Läs mer på regeringens hemsida. 


torsdag 15 november 2012

tisdag 13 november 2012

Marknadsföring tillgänglighet

Kanske ligger det i tiden att marknadsföra att man kan tillgänglighet?

Nesto Arkitekter deltog i vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet 6-8 november i Stockholm. 

Några dagar senare går de ut med ett pressmeddelande att en av deras personal genomgått en utbildning som leder till sakkunskap att bedöma både arkitektonisk utformning och tekniska egenskapskrav gällande tillgänglighet.

Man skriver vidare "För att kunna förstå och använda de olika kraven i PBL på rätt sätt i olika planeringssituationer måste man också veta varför kraven är utformade som de är. Nesto Arkitektur har i och med Linda Landins vidareutbildning och tidigare kunskaper möjlighet att tidigt i projekteringen bedöma tillgänglighetsfrågan."

Läs pressmeddelandet här

torsdag 8 november 2012

Debatt

Handisams generaldirektör Hans Älfvåg skriver i en debattartikel att personer med funktionsnedsättning har svårare att få ett arbete än övrig befolkning.


Vidare skriver han att ny data från FRIDA, ett nationellt system inom kollektivtrafiken, visar att knappt sex av tio bussar i kollektivtrafiken är tillgängliga. 


Hans skriver att det är mer än tio gånger så vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med befolkningen i övrigt.Läs hela artikeln i Jnytt.se här

tisdag 6 november 2012

Första dagen

Första dagen på vår utbildning i lagkraven kring tillgänglighet i Stockholm. Jurist Jonas Christensen föreläser om juridiken kring tillgänglighet. I morgon onsdag är det dags för ett trettiotal arkitekter och byggnadsinspektörer att lära sig om innemiljö med Arkitekt Mai Almén som föreläsare. 

lördag 13 oktober 2012

Sakkunnig i tillgänglighet

Sakkunniga i tillgänglighet förbättrar tillgängligheten i samband med byggande hävdar jag i en insändare i UNT i dag.
läs insändaren här.

onsdag 3 oktober 2012

Den vita käppens dag

Den 15 oktober är det dags för den Vita käppens dag, vill du veta mer om den vita käppen så läs mer på SRFs hemsida

tisdag 2 oktober 2012

Arbetar du i kommun, landsting eller region? i så fall har du chansen att lära dig mer om tillgänglighet, då Sveriges Kommuner och Landsting ger konferenser i Stockholm den 11 oktober och i Göteborg i dag.

Läs mer på SKLs hemsida.


måndag 3 september 2012

BBR remiss

Nu Kan du på Boverkets webbforum http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/Webbforum-for-BBR-remissen/Utformningskrav/
Se på video och ställa frågor om remissen kring ändringen av Boverket byggregler.

söndag 2 september 2012

Ny Bygg ikapp

bygg_ikapp_utg_5_6470007.jpg
Nu har 2012 års utgåva av Bygg ikapp kommit. Det är den femte revideringen som givits ut. Bygg i kapp är en referensbok kring tillgänglighet som tar upp det mesta kring tillgänglighet enligt Plan- och bygglagen och standarder.

Boken finns att beställa hos Svensk byggtjänst, länk till webbshoptorsdag 23 augusti 2012

Ökad efterfrågan

Det märks att tillgängligheten är en aktuell fråga och att utvecklingen går framåt. När det gäller vår uppdragsutbildning har efterfrågan ökat markant. Ofta är det arkitektkontor eller projektledningsföretag som vill ge hela personalstyrkan en gemensam grund kring lagkraven runt tillgänglighet.

Kunskapsnivån varierar ofta på kontoren, en del medarbetare har väldigt goda kunskaper kring tillgänglighet, medans andra saknar en hel del.

Läs mer om utbildningen här.

torsdag 16 augusti 2012

Tillgängligheten ökar

Nu är jag tillbaka från semestern, har rest ganska mycket på semestern i Sverige. Som vanligt kan jag inte låta bli att spana efter tillgänglighetslösningar när jag är borta och mitt intryck är att det arbetas med tillgängligheten en hel del, åtminstone på de orter jag besöker.

Det är inte alltid lösningarna är helt perfekta, men det är ändå kul att se att man försöker. Oftast är det åtgärder i utemiljön som jag stöter på, här är några bilder från Skövde där man försökt sig på att skapa kontinuerliga ledstråk vid ett torg.måndag 25 juni 2012

Höstens kursdatum kring tillgänglighet

Nu är höstens datum för våra kurser i tillgänglighet bokade.

6-8 november ger vi kursen 

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Kursen inleds  med övergripande regelverk, behoven runt tillgänglighet samt krav vid förändringar, Enkelt avhjälpta hinder – HIN 2, och krav på tillgänglighet vid ändring av byggnader enligt BBR.  Nästa dag fördjupar vi oss kring innemiljön, BBR, Svensk standard och Riv Hindren. Under den tredje dagen, läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM. Utbildningen är lämplig om du har tänkt certifiera dig som fristående sakkunnig i tillgänglighet.


17 oktober ger vi kursen 

Vilka krav ställer nya PBL på Tillgänglighet?

Syftet med utbildningen är att gå igenom de rättsliga grunderna för tillgänglighetskraven i främst PBL med tillhörande författningar. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om den rättsliga regleringen av tillgänglighet, och att klargöra byggnadsnämndens ansvar som planmyndighet, bygglovsgivande myndighet och som tillsynsmyndighet under PBL.
Läs mer om vårt kursutbud på www.addaccess.se

torsdag 14 juni 2012

Bristande tillgänglighet diskrimineringsgrund


Riksdagen gjorde idag ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning.

Regeringen ska skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag. Troligen inom nuvarande mandatperiod.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/AU11/

onsdag 16 maj 2012

Tillgänglighetspakt

Tillgänglighetspakt är ett spännande namn på det samarbete Stockholm Stad försöker få till med fastighetsägarna i Stockholm. I dag hade ett 40 tal personer samlats för att lyssna till ett frukost seminarium i Stadshuset där bland annat biträdande Socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD) berättade om tillgänglighetspakten.

Tanken är att de som anmäler sig till pakten ska åta sig att göra konkreta tillgänglighetsåtgärder som sedan ska följas upp under nästa år. Liknande pakt finns redan inom miljöområdet, där många inom näringslivet anslutit sig.

Organisationen Fastighetsägarna i Stockholm har samarbetat med Stockholm Stad kring denna pakt, och är du intresserad utav att gå med i pakten så hör av dig till Fastighetsägarna i Stockholm.

fredag 27 april 2012

Studentbostäder

Spänningen fortsätter kring studentbostäder i Lund. Nu överklarar Boverkets Mark- och miljödomstolen i Växjös dom kring byggandet av 22 experimentbostäder som jag skrev om tidigare här. 

 – Resonemangen i domen ger inte tillräcklig vägledning inför bedömning av framtida dispensansökningar och vad som kan ses som särskilda skäl. Därför är det angeläget att rättsläget tydliggörs, skriver Boverket. 
torsdag 26 april 2012

Ledarhundsförare lämnar Sverige

Ledarhundsförare lämnar Sverige, det skriver ordföranden  i Sveriges ledahundsförare Joachim Kåhlman och vise ordföranden Sofia Thoresdotter i ett pressmeddelande i samband med internationella ledarhundsdagen i dag onsdag. De tänker flytta till Australien för där har man bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund, vilket gör att man kan använda sig av sin ledarhund i princip alla miljöer. Läs pressmeddelandet här: http://ledarhund.nu/nyheter/2012/04/24/pressmeddelande-ledarhundsforarna-lamnar-sverige/


måndag 23 april 2012

Ledarhundens dag


Ledarhunden - ett levande hjälpmedel
I morgon onsdag, är det Internationella Ledarhundsdagen. I Sverige finns det nu ca 300 personer som använder sig av ledarhund. 
Du kan köpa årets sötaste kalender med bilder på ledarhundsvalpar på  http://www.srf.nu/stod-oss/kalender/
Synskadades Riksförbund har myndighetsansvar vad gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar, och alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund. Synskadade som vill ha en ledarhund, lämnar in en ansökan till sin syncentral som sedan kontaktar SRF. Ledarhunden ska leda förbi hinder, visa på trappor och kanter, vara lyhörd för förarens olika kommandon. 
När hunden har en vit sele på sig, jobbar den och det är viktigt att inte störa den. Ledarhunden får utan kostnad åka buss, tåg och inrikesflyg. Den vanligaste rasen är labrador retriever.

lördag 14 april 2012

Lägre hyra och slipp tillgänglighetskraven

AF Bostäders ambition att erbjuda en lägre hyra än vanligt är ett godtagbart skäl för att ge dispens från plan- och byggförordningens krav på tillgänglighet, det anser mark- och miljödomstolen i Växjö.

Målet är att så långt som möjligt uppnå grundläggande tillgänglighet så att boende till exempel ska kunna ta emot rullstolsbundna besökare. En vetenskaplig studie av hyresgästernas upplevelser kommer att genomföras. Denna studie kommer att ligga till grund för vilka typer av kompaktlägenheter som AF Bostäder ska satsa på i större skala. Enligt domen ska sedan AF Bostäder lämna in en ny dispensansökan för att få bygga dessa kompaktlägenheter i större skala.tisdag 10 april 2012

Utbildning för förtroendevalda i tillgänglighet

Vilka krav ställer nya PBL på tillgänglighet? det kan du få svar på om du anmäler dig till vår utbildning i Uppsala den 24 maj i Uppsala.

Syftet med utbildningen är att gå igenom de rättsliga grunderna för tillgänglighetskraven i främst PBL med tillhörande författningar. Kursen syftar till att ge ökad kunskap om den rättsliga regleringen av tillgänglighet, och att klargöra byggnadsnämndens ansvar som planmyndighet, bygglovsgivande myndighet och som tillsynsmyndighet under PBL.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är kommunalt förtroendevald, och sitter i byggnadsnämnden eller motsvarande.

måndag 9 april 2012

Utbildning i lagkraven kring tillgänglighet

Då vi tyvärr blev tvungna att ställa in vår utbildning i Lagkraven kring tillgänglighet den 27-29 mars eftersom kursföreläsaren Sylvia Sundberg oturligt krockade på väg till Uppsala, har vi nu hittat nya datum för utbildningen. Nu ger vi utbildningen den 30/5, 31/5 och 1/6. Läs mer på aktuellt kursutbud.

PS! Sylvia klarade sig utan större skador :-) däremot blev bilen totalförstörd.

måndag 26 mars 2012

Webbseminarium

Den 19:e april håller Boverket ett webbseminarium om " Prövning av ansökningar om lov enligt nya PBL" Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet vänder sig i första hand till bygglovshandläggare och bygginspektörer samt handläggare på länsstyrelserna.

På följande länk kan du anmäla dig http://www.nypbl.se/utbildningar/webbseminarium-om-nytt-i-bygglov/

fredag 9 mars 2012

Konferens om boende för äldre

Den 24-25 april ger HI, SABO och Luleå kommun en konferens med olika om boende för äldre. Du får ta del av hur kommunen och fastighetsägare i Luleå samverkar kring frågor om hur bostadsbeståndet kan renoveras och utvecklas med fokus på äldre personers behov. Läs mer på följande länk, http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/bobrapaaldredar/Aktuellt-Bo-bra-pa-aldre-dar/boende-for-aldre--strategisk-utveckling-fastighetsutveckling-och-nya-mojligheter/

Scandic får nytt pris

Scandics satsning på tillgänglighet, uppmärksammas på nytt. Nu utser tidningen CSR i praktiken utser Scandic till en av de viktigaste påverkarna inom CSR.

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/scandic_hotels/pressrelease/view/scandic-utnaemnt-till-en-av-de-viktigaste-paaverkarna-inom-csr-737787

tisdag 28 februari 2012

Tillgänglighetsinformation

Akademiska hus har tillgänglighetsinformation om sina fastigheter. Här beskrivs huvudentré, andra entréer, hiss, handikapptoaletter, trappor och dörrar samt lektion och föreläsningssalar ur ett tillgänglighetsperspektiv. En ritning visar handikapptoaletters och hissars placering. och ett fotograf visar hur fastigheten ser ut.

Ett lovvärt exempel på hur tillgänglighet kan lyftas fram i den ordinarie verksamheten.
På följande länk kan du ta del av Campus Engelska parken i Uppsala, på höger sida finns en PDF symbol med en rullstol där tillgänglighetsinformationen öppnar sig i PDF format.fredag 10 februari 2012

Tillgängliga studentbostäder

I dag ger Boverket ut en ny skrift som inspiration kring studentboende. Samtliga boende som presenteras är tillgängliga, kommer lämpligt med tanke på debatten om att bostadsföretag vill bygga mindre studentbostäder än tillåtet.

onsdag 1 februari 2012

Generaldirektör

Boverkets Generaldirektör bloggar angående bostadsföretagens tappra försök att få bygga små studenboenden, alltså på 8,8 kvm.

tisdag 24 januari 2012

Debatt om bostäder för äldre

Ines Uusman och Barbro Westerholm debatterar i Svenska dagbladet om boende för äldre. Efterfrågan på bostäder för äldre blir snart akut. Kommuner och bostadsföretag måste ta sitt ansvar och skapa fler och alternativa boende för äldre. De stora kullarna födda på 40-talet går nu i pension och om mindre än 30 år kommer var fjärde svensk vara över 65 år, skriver de.

Vi vågar påstå att minst hälften av de bostäder som våra äldre bor i är mindre lämpliga och otillgängliga. Risken att bli fast på tredje våningen i ett hyreshus utan hiss är en realitet för många äldre, skriver de vidare.
måndag 16 januari 2012

Utbildning i tillgänglighet

Om du är intresserad av att lära dig mer om lagkraven kring tillgänglighet är du välkommen på vår kurs som vi ger i samarbete med Arkitekt Sylvia Sundberg.

Kursen ges i Uppsala och inleds den 27 mars med övergripande regelverk, behoven runt tillgänglighet samt krav vid förändringar, Enkelt avhjälpta hinder - HIN 2, och krav på tillgänglighet vid ändring av byggnader enligt BBR. Den 28 mars följer fördjupning kring innemiljön, BBR, Svensk standard och Riv Hindren. Under den tredje dagen, 29 mars läggs tonvikten på utemiljön, BBR och ALM

Läs mer på www.addaccess.se

onsdag 11 januari 2012

Barndokumentär

I kväll kl 18.15 på barnkanalen är det premiär på en barndokumentär i fyra delar om Emil som är gravt synskadad sedan födseln.

Äntligen får jag en legitim anledning att titta på Bollibompa som nyligen även har anställt Sveriges första TV hallåa med funktionsnedsättning (om det nu är en merit).

måndag 9 januari 2012

Uppdaterad broschyr

Boverket har uppdaterat sin broschyr "Enkelt avhjälpt i lokaler - dags att åtgärda" som tidigare tydligare vände sig till fastighetsägare. Broschyren kommer att sändas ut till alla kommuner i januari.

söndag 8 januari 2012

Borås Stad

Borås Stad är bäst på tillgänglighet i Sverige, det är kaxigt tycker Lena Palmén, kommunalråd i Borås.
http://www.youtube.com/watch?v=XxP6xGSBF7M

114 städer från 23 länder kandiderade när EU utlyste tävlingen Access City Award. Borås kom inte bland de åtta i finalen, men utsågs som den svenska representanten i uttagningen och klassades därmed som bäst i Sverige.

Hur kan man vara bäst på något som är lagstadgat och som borde vara en självklarhet, funderar jag. Vi har en tydlig och stark lagstiftning kring tillgänglighet, sedan är det tyvärr så att alla intressenter följer lagens intentioner. Det är självklart roligt att det finns kommuner som gör bra arbete, men det borde inte behöva premieras för det.