torsdag 30 september 2010

Bra exempel 2Några exempel på trappor, dörrar och handtag i kontrasterande ljushet mot omgivningen. Även dessa två bilder är från Västerås Konstmuseum.

Bra exempel!


När man hittar goda exempel på bra tillgänglighetsåtgärder i miljön blir man glad. Här kommer några bilder från Västerås Konstmuseum som nyligen flyttat till nya lokaler. Arkitekt Mai Almén har varit sakkunnig i samband med att lokalerna iordningställdes därför vart lokalerna tillgängliga fullt ut. Första bilden visar en receptionsdisk i kontrast mot omgivning som är anpassad i höjd för rullstolsburna.

torsdag 23 september 2010

Tillgänglighet på Bok- och biblioteksmässan

Funderar du på att gå på Bok- och biblioteksmässan? Då kan du passa på att lyssna på Catrin Tufvesson som är projektledare vid Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsuppdrag. Hur blir skolan tillgänglig för alla elever? heter föredraget och tar plats fredagen den 24/9 kl. 12.30–12.50

Catrin Tufvesson är medförfattare till boken "Bygga skolor för fler" som tar upp den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. Boken ges ut av Svensk Byggtjänst, 2009.

fredag 17 september 2010

Västerås Stad

Västerås stad driver ett aktivt och långsiktigt arbete för att göra Västerås mer tillgängligt för alla. Nu vill man sätta Västerås stad på kartan över tillgängliga städer i Europa därför anmäler man sig till The Access City Award, en tävling utlyst av EU.

Här är några exempel på hur Västerås stad arbetar med tillgänglighet:

Västerås stad har avsatt cirka 30 miljoner kronor till projektet Enkelt avhjälpta hinder, Accessum har under två sommarhalvår inventerat utemiljön åt Västerås Stad.

Arbete med att inventera lokaler dit allmänheten har tillträde pågår. I tillgänglighetsguiden, som finns på stadens webbplats, beskrivs allmänna lokaler utifrån hur tillgängliga de är för personer med funktionshinder. Fyra personer med funktionsnedsättning arbetar med guiden. De är anställda av Accessum, som utför drift och uppdatering av tillgänglighetsguiden på uppdrag av Västerås stad.

2009 inrättade Västerås stad ett årligen återkommande tillgänglighetspris. Priset går till den som på eget initiativ förbättrat tillgängligheten för allmänheten till och i en befintlig lokal. Urvalet sker efter tips från allmänheten.

Läs mer om Access city award här.

tisdag 7 september 2010

Licentiatavhandling

Att vara blind på passage och perrong
- som en resa utan skyltar och signaler

Heter en färsk licentiatavhandling från institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds universitet av Emma Newman. Syftet med avhandlingen är att bidra till kunskapsuppbyggnad kring utformningar av trafikmiljön för blinda personer.

Emma har studerat varningsytor vid passager i verklig miljö, med och utan kant. Samt hur blinda personer upplever det att orientera sig längs olika stråkutformningar vid tågplattformar. Ett resultat hon kommit fram till är att varningsytor med kapade kupoler gick lättast att identifiera för personer som är totalt blinda. Varningsytan ska göra så att käppen hakar tag i varningsytan, på så sätt blir den lättare att skilja från t.ex. en konstgjord ledyta som ska ge en mjuk sinusformad rörelse i handen.