onsdag 3 december 2014

Inventering flerbostadshus

Boverket utlyser stöd till kommuner att inventera den fysiska tillgängligheten i flerbostadhusbeståndet. Det är viktigt att inkomma snabbt med ansökan då stöd ges i mån av tillgång på medel, 17 miljoner kronor finns att söka från Boverket under 2014 och 2015. Boverket kommer att besluta om stöd den 20 januari 2015. Boverket fördelar tillgängliga medel i den turordning som en giltig ansökan inkommit.

Kommunen kan få stöd för att inventera den fysiska tillgängligheten i såväl det kommunala som det privata flerbostadshusbeståndet. Inventeringen ska avse allmänna utrymmen i flerbostadshus. Ett flerbostadshus är ett hus som till minst hälften innehåller utrymmen för bostäder, och som inrymmer tre eller flera lägenheter. Som allmänna utrymmen räknas utrymmen inuti och i anslutning till byggnaden, till exempel entré, trapphus, miljöhus, garage, möjlighet till angöring, , tvättstuga och utrymmen för att ta sig mellan dessa.

Boverkets hemsida kan du läsa mer om stödet.

Add Access inventerar just nu flerbostadshus på uppdrag av Tranås kommun.

Inga undantag

Boverket har i dagarna publicerat en utredning utifrån ett regeringsuppdrag kring tekniska egenskapskrav i samband med tillfälliga bygglov för studentbostäder. Utredningen kom fram till att ge undantag för tekniska egenskapskrav kring tillgänglighet inte är ekonmibesparande och inte kommer öka byggandet av studentbostäder.

Ta del av rapporten här.

onsdag 29 oktober 2014

Förbättrad bostadssituation för äldre

Utredaren Eva Samuelsson ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet är att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
Läs mer på regeringens hemsida. 

måndag 22 september 2014

Replik debatt diskrimineringslagstiftning

Jonas Sjöstedt och Eva Olofsson från Vänsterpartiet skriver en replik på Svenska dagbladets debattsida angående bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Läs inlägget här.
Se även min och Jonas Christensens replik här.


söndag 21 september 2014

Debatt

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR, och Anders Carlson, Nordenchef, Assa Abloy Entrance Systems PDS, uppmanar fastighetsägare, rörelseidkare och byggare att se möjligheterna i stället för problemen i att satsa på större tillgänglighet.

Läs artikeln här

torsdag 11 september 2014

Branschorganisation för tillgänglighetskonsulter

Du vet väl att det finns en branschorganisation för tillgänglighetskonsulter? Svensk Tillgänglighet heter den, medlemmarna i föreningen arbetar för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Hos Svensk tillgänglighet kan man validera sina kunskaper genom kunskapstestet Tillgänglighetsnyckeln. Besök gärna Svensk Tillgänglighets hemsida för att lära dig mer om verksamheten.

tisdag 9 september 2014

Boverket uppdrag

Boverket får i uppdrag att utreda behov av författningsändringar kring tillgänglighet och användbarhet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov med syfte att stimulera byggandet av student- och ungdomsbostäder.

läs mer på Regeringens hemsida.

torsdag 4 september 2014

Skrifter

Nu är semestrarna slut, dags för SKL att visa att de uppmanar sina kommuner att jobba med tillgänglighet genom att publicera två skrifter om tillgänglighet. Den ena handlar övergripande om tillgänglighet ladda ner skriften här. 
Den andra handlar om tillgänglighet i tillgänglighet i detaljplaner, ladda ner skriften här. 

torsdag 26 juni 2014

Bristande tillgänglighet

Om du är intresserad utav riksdagsdebatten om bristande tillgänglighet blir en del av diskrimineringslagstiftningen så kan du se den i efterskott på denna länk.

måndag 16 juni 2014

Debatt bristande tillgänglighet diskriminering

Måndagen den 23 juni klockan 11.00 är det debatt om bristande tillgänglighet som diskriminering, se talarlistan på Riksdagens hemsida. 

onsdag 11 juni 2014

Diskrimineringslagen

Arbetsmarknadsutskottet säger ja till förslaget att brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska föras in som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. 

Arbetsmarknadsutskottet håller dock inte med regeringen om att små företag inom hälso- och sjukvård ska få undantag från de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till den delen av förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.

Läs mer på riksdagens hemsida.

tisdag 6 maj 2014

Ny myndighet

Handisam och Hjälpmeddelsinstitiutet har gått samman och bildat en ny myndighet, Myndigheten för delaktighet.
- Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga säger generaldirektör Anne Holm Gulati.

www.mfd.se


fredag 21 mars 2014

Propposition 2013/14:198

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering
Prop. 2013/14:198 föreslås träda i kraft 1 januari 2015. 

torsdag 13 mars 2014

onsdag 12 mars 2014

Lagrådsremiss

Nu har lagrådet lämnat sitt Yttrande kring regeringens lagrådsförslag kring bristande tillgänglighet och diskriminering.

torsdag 6 mars 2014

Replik

Låt handikapporganisationer få överklaga detaljplanebeslut. Det skriver jag och Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik AB i en replik till Erik Ullenhags debattartikel om att en ny lag ska ge funktionshindrade bättre möjligheter att kunna delta.
Läs repliken här. 

måndag 3 mars 2014

SvD

Debatt artikel i SvD i samband med regeringens förslag till bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund av Erik Ullenhag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-alla-kunna-fa-chans-att-delta_3322536.svd

Lagrådsremissen hittar du här: http://www.regeringen.se/sb/d/18379/a/235277

söndag 2 mars 2014

På måndag, den 3 mars klockan 10.00 håller regeringen en webbutsändning om lagrådsremiss om ändringar i diskrimineringslagen  när det gäller bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ta del av utsändningen här http://www.regeringen.se/sb/d/18507/a/235239

söndag 19 januari 2014

Bristande tillgänglighet grund för diskriminering

18 mars kommer regeringen lägga fram en proposition kring bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Ansvarig minister är Erik Ullenhag.

Här kan du läsa promemorian Bortom fagert tal. Boverkets remissvar kan du läsa här. onsdag 8 januari 2014

Fäktning för synskadade

Rullstolsfäktning, det vill säga, fäkta och vara rullstolsburen är en etablerad idrott framförallt i Tyskland och Frankrike, men att kunna utöva värjfäktning och ha en synskada var helt nytt för mig. Ändå har jag utövat fäktning sedan jag var 10 år, vilket visar att begränsningar ofta sitter i huvudet.

Två föreningar, Syd i fokus och LatiCe  driver tillsammans med Fäktklubben FFF ett projekt som syftar att skapa intresse hos synskadade personer att börja fäkta.


Besök gärna deras blogg här.

tisdag 7 januari 2014

Stöd inventering tillgänglighet

Fortfarande finns det chans att lämna synpunkter på Boverkets förslag till föreskrifter om stöd till kommuner för inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.


17,5 miljoner kronor har regeringen avsatt för stödet. Stödet får lämnas för den beräknade kostnaden att inventera men får inte överstiga 500 000 kr per stödmottagare.