måndag 29 november 2010

Utökning av enkelt avhjälpta hinder

I Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi, förslår Boverket att bestämmelserna kring enkelt avhjälpta hinder utökas till att gälla gemensamma delar av befintiliga bostäder, som entréer, trapphus och bostadskomplement.

Man skriver att behovet av tillgänglighet omfattar inte enbart personer med diagnostiserad nedsättning av rörelse- eller orienteringsförmåga, utan även äldre som genom kvarboende blivit allt mer beroende av stöd i sin boendemiljö.

Rapporten delgavs regeringen i höstas.

torsdag 25 november 2010

Chatta

Fredagen den 26 november mellan klockan 14.00-14.30 kan du chatta med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om snö och vinter. http://www.regeringen.se/sb/d/13486/a/156590

Förra veckan kunde inte en av mina medarbetare ta sig till jobbet på grund av dålig snöröjning, hon brukar nämligen elmoppe. I morse bröt en av medarbetarna armen när han tog sig till jobbet, som tur var bröt han den arm som han har funktionsnedsättning i.

Du vet väl att det i Sverige omkommer dubbelt så många människor på grund av att de ramlar som att de omkommer i trafiken

Tänk den dagen du kan chatta med ansvarig minister om tillgänglighet, fast då lär du behöva chatta med fler ministrar.

måndag 15 november 2010

Nominerade

Accessum är en av tre nominerade till Samhalls CSR-utmärkelse Visa vägen-pris. Med Visa vägen-priset vill Samhall uppmärksamma insatser som gjorts för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Priset delas ut i två kategorier, till ett företag eller en organisation samt till en individ. Vinnarna utses den 23 november.Läs mer här: http://www.samhall.se/Press/942/2010/De-nominerade-till-Visa-vagen-priset-ar/

torsdag 11 november 2010

onsdag 10 november 2010

Boverket ser behov!

Boverket har yttrat sig om remissen Bortom fagert tal- om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Boverket ställer sig positivt till införandet av en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen enligt redovisat förslag, då Boverket ser ett behov av en dylik bestämmelse.

Man tycker dock att domstolarna vid rättspraxis inte ska ta en alltför omfattande och ingående skälighetsbedömning utan begränsa denna. Allt för att ge enskilda möjlighet till domstolsprövning av ärenden.

De vill även att allmänna platser, t.ex. gator, vägar, torg och parker och områden för andra anläggningar än byggnader inte ska falla utanför diskrimineringsgrundens tillämpningsområde. Således funderar man om det finns skäl att utvidga tillämpningsområdet enligt ovan.

Det är intressant att Boverket ställer sig positivt till en ny diskrimineringsgrund, man påpekar till och med att tillämpningsområdet bör utvidgas då utredaren gjort en miss när det gäller allmänna platser och andra anläggningar än byggnader. Uppenbart tycker Boverket att samhället inte uppfyller gällande lagkrav när det gäller tillgänglighet i fysisk miljö. Man påpekar även vikten av att få rättspraxis på många områden, vilket är ett av det största problemen när det gäller nuvarande bestämmelser, det saknas rättspraxis. Vi har i Svensk lagstiftning detaljerad och ambitiös lagstiftning kring tillgänglighet, men aktörerna tycks sakna förmågan att följa den. Boverket tycker att en utvidgning av diskrimineringsgrunden ger en möjlighet för allmänheten att se till att aktörerna blir tvugna att följa den.

Läs svaret här 

tisdag 9 november 2010

Rösta

Nu kan du rösta på årets kooperativ, Accessum är en av de nominerade.
Rösta här http://www.coompanion.se/arets_kooperativ.aspx