onsdag 10 november 2010

Boverket ser behov!

Boverket har yttrat sig om remissen Bortom fagert tal- om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Boverket ställer sig positivt till införandet av en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen enligt redovisat förslag, då Boverket ser ett behov av en dylik bestämmelse.

Man tycker dock att domstolarna vid rättspraxis inte ska ta en alltför omfattande och ingående skälighetsbedömning utan begränsa denna. Allt för att ge enskilda möjlighet till domstolsprövning av ärenden.

De vill även att allmänna platser, t.ex. gator, vägar, torg och parker och områden för andra anläggningar än byggnader inte ska falla utanför diskrimineringsgrundens tillämpningsområde. Således funderar man om det finns skäl att utvidga tillämpningsområdet enligt ovan.

Det är intressant att Boverket ställer sig positivt till en ny diskrimineringsgrund, man påpekar till och med att tillämpningsområdet bör utvidgas då utredaren gjort en miss när det gäller allmänna platser och andra anläggningar än byggnader. Uppenbart tycker Boverket att samhället inte uppfyller gällande lagkrav när det gäller tillgänglighet i fysisk miljö. Man påpekar även vikten av att få rättspraxis på många områden, vilket är ett av det största problemen när det gäller nuvarande bestämmelser, det saknas rättspraxis. Vi har i Svensk lagstiftning detaljerad och ambitiös lagstiftning kring tillgänglighet, men aktörerna tycks sakna förmågan att följa den. Boverket tycker att en utvidgning av diskrimineringsgrunden ger en möjlighet för allmänheten att se till att aktörerna blir tvugna att följa den.

Läs svaret här 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar