måndag 29 november 2010

Utökning av enkelt avhjälpta hinder

I Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi, förslår Boverket att bestämmelserna kring enkelt avhjälpta hinder utökas till att gälla gemensamma delar av befintiliga bostäder, som entréer, trapphus och bostadskomplement.

Man skriver att behovet av tillgänglighet omfattar inte enbart personer med diagnostiserad nedsättning av rörelse- eller orienteringsförmåga, utan även äldre som genom kvarboende blivit allt mer beroende av stöd i sin boendemiljö.

Rapporten delgavs regeringen i höstas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar