tisdag 30 april 2013

Mobiltelefon med Braille

Snart är den första smartphone med Braillefunktion utvecklad, vilken gör att personer som läser punktskrift kan läsa och skicka e-post och sms.

Läs mer här

söndag 28 april 2013

Farliga ledytor

På Dragabrunnstorg i Uppsala finns en ledyta tvärs över körbanan. Add Access och sakkunnige Maria Wemme tycker att ledytorna kring torget är farliga. 

måndag 15 april 2013

Handbok

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam har tillsammans skrivit en handbok för arbete med tillgänglighet i skyddade områden. Handboken ger konkreta tips för att öka tillgängligheten för alla, oavsett funktionsförmåga.

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6562-1

fredag 12 april 2013

Boverket utreder bostadsanpassning

Boverket får i uppdrag att göra en översyn av lagen om bostadsanpassning, och får i uppdrag att ge förslag på ändringar och förbättringar. Uppdraget ska redovisas 31 december 2014.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/211426

måndag 1 april 2013

Underhåll av övergånställen

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har precis gett ut en rapport kring drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. 

Syftet med projektet som redovisas i rapporten har varit att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av framförallt övergångsställen och att hitta möjliga lösningar på problemen. 

Läs och ladda ner studien här.