måndag 3 maj 2010

Enkelt avhjälpta hinder vad är det?

I ett flertal utredningar under -90 talet belystes att funktionshindrade personer har behov av bättre anpassad miljö. I betänkandet Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) föreslogs att bestämmelser om retroaktiva åtgärder i den befintliga miljön skulle införas i Plan och Bygglagen. I Lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser borde göras tillgängliga inom en femton- respektive tioårsperiod.

Plan och byggutredningen (dir 1992:104) redovisade en omfattande analys av tillgängligheten och de vanligaste bristerna. För att lösa dessa problem föreslog utredningen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten skulle elimineras. Förslaget behandlades i propositionen Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m.m (prop. 1994/95:230). Regeringen uttalade att tillgängligheten borde förbättras i snabbare takt och att innebörden av uttrycket "enkla åtgärder" borde förtydligas och kostnadsberäknas.

1995 fick Boverket i uppdrag att belysa kostnadskonsekvenserna, och detta redovisades i rapporten Tillgänglighet i den offentliga miljön (1996:8). I rapporten konstaterades att det finns ett stort antal åtgärder som är enkla och billiga att åtgärda. Boverket fick sedan i uppdrag att genomföra en inventering av dessa åtgärder, och redovisades i en rapport i februari 1998.

I propositionen Från Patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) betonar regeringen att takten med att förbättra tillgängligheten måste öka och att att det bör införas krav i Plan- och Bygglagen att enkelt åtgärdade hinder bör vara eliminerade före utgången av 2010.

I regeringens proposition 2000/01:48 föreslås sedan ändringar i plan- och bygglagen att enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten ska undanröjas.

2001 skärptes kraven i Plan och Bygglagen vilket innebar att enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga måste undanröjas, 17 kap 21 a § PBL. Boverket utarbetade föreskrifter till lagen 2003.

Och nu är det 2010 när enkelt avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar