lördag 10 november 2018

Boverkets utvärdering HIN

Boverket har just publicerat en analys av reglerna kring enkelt avhjälpta hinder, HIN 3. Boverket har identifierat ett antal faktorer till att det fortfarande finns enkelt avhjälpta hinder som ännu inte är åtgärdade.

Man föreslår att det i reglerna ska framkomma att byggnadens ägare eller platsens huvudman som ansvarar för att bristerna åtgärdas.

Man föreslår att vissa hinder inte ska undantas från de ekonomiska bedömningarna, detta ska gälla de hinder som är enkla att åtgärda.

Man vill att kommunerna ska upprätta tillsynsplaner för att följa upp arbetet med enkelt avhjälpta hinder i samhället.

De föreslår även att sanktionsavgifter införs fastighetsägare som inte åtgärdar hinder, samt att rätten till klagoberättigade ska utökas så att organisationer som företräder funktionshindrade personer ska kunna överklaga kommunens beslut om att ingripa eller inte ingripa gällande tillsynsärenden. Detta har jag och Jonas Christensen debatterat kring 2014 se länk här. 

Läs rapporten från Boverket här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar